Skip to main content

Käyttöehdot

 1. Yleiset käyttöehdot
  1. Nämä yleiset käyttöehdot (“Ehdot”) koskevat HW Lahjapalvelut Oy:n ja Hapwork Oy:n (“Toimittaja”; ”me”) nettisivun ja palvelun (“Palvelu”) käyttöä. Käyttämällä Palvelua käyttäjä (”Käyttäjä”; ”sinä”) hyväksyt kulloinkin Palvelun käyttämishetkellä voimassaolevat Ehdot. Palvelun Käyttäjiä ovat Toimittajan yhteisöasiakkaiden henkilöstö tai sidosryhmät. Palvelu on kuvattu täsmällisemmin ehtojen kohdassa 2.1.
  2. Toimittaja voi muuttaa näitä Ehtoja aika ajoin ja kulloinkin voimassa oleva versio on saatavilla Palvelussamme. Mikäli Ehtojen muutos on merkittävä, voimme oman harkintamme mukaan tiedottaa Käyttäjää Ehtojen muutoksesta valitsemallaan tavalla.
 2. Palvelu ja sen saatavuus
  1. Palvelu mahdollistaa lahjakorttien tarjoamisen meidän yhteisöasiakkaidemme henkilöstölle tai sidosryhmille. Lahjakortti voi oikeuttaa esimerkiksi esineeseen tai lahjakorttiin tiettyyn ravintolaan. Palvelu ja Palvelun valikoima voivat muuttua sitä mukaa kun kehitämme Palvelua.
  2. Pyrimme pitämään Palvelun jatkuvasti käytettävissä, mutta voimme keskeyttää Palvelun käytön tai muuttaa Palvelun sisältöä aina kun se nähdään tarpeelliseksi. Meillä on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden johdosta tai turvallisuusuhkan johdosta tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai -ohjeistuksen johdosta.
 3. Palvelun omistusoikeus
  1. Ohjelmisto ja muu Palvelua koskeva teknologia sekä niiden muutokset ovat yksistään Toimittajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojaa tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Palveluun liittyvään ohjelmistoon tai teknologiaan ei anneta Käyttäjälle muuta oikeutta kuin näistä Ehdoista ilmenevä Palvelun käyttöoikeus. Näiden Ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Toimittajan tai Palvelun toiminimiä, logoja, domainnimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Toimittajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.
 4. Käyttäjän velvollisuudet Palveluun liittyen
  1. Olet täysin vastuussa tunnuksellasi tehdyistä toimista ja esimerkiksi työnantajasi, sidosryhmäsi tai yhteistyökumppanisi myöntämän lahjan tai lahjakortin käyttämisestä. Vastaat myös siitä, että antamasi käyttäjätiedot ovat oikeat ja aina ajan tasalla. Velvollisuutenasi on kustannuksellasi hankkia ja ylläpitää Palvelun käyttämiseksi tarvittavat laitteet, yhteydet ja ohjelmistot. Operaattorisi saattaa veloittaa tiedonsiirrosta mobiilidataan liittyviä maksuja. Vastaat Palvelun ja Palveluiden käytöstä aiheutuvista tiedonsiirron kustannuksista tai muista telepalveluista veloitettavista maksuista.
  2. Käyttäjä on vastuussa Palvelun käytöstä. Käyttäjän tulee itse suojata Informaation ja huolehtia varmuuskopioista. Toimittajalla ei ole vastuuta informaation katoamisesta, tuhoutumisesta, informaation palauttamisesta tai tallentamisesta johtuvista kuluista.
  3. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua häirintään, uhkauksiin tai toisena esiintymiseen. Käyttäjä ei saa ladata, lähettää, välittää tai muutoin saattaa toisten saataville (a) laitonta, haitallista, uhkaavaa, syrjivää, herjaavaa, säädytöntä, mautonta, rasistista, paheksuttavaa tai toisen yksityisyyttä loukkaavaa sisältöä tai (b) toisen immateriaalioikeuksia loukkaavaa sisältöä tai (c) roskapostia, mainoksia tai vastaavaa sisältöä. Käyttäjä ei saa ladata tai välittää viruksia, matoja, troijalaisia tai mitään haittakoodia. Käyttäjä ei saa rikkoa soveltuvaa lainsäädäntöä eikä käyttää Palvelua mihinkään laittomaan tai kiellettyyn tarkoitukseen. Meillä on oikeus Käyttäjää kuulematta estää pääsy Palveluun tai poistaa Palveluun tallennettua Informaatiota, mikäli meillä on epäilys, että Palveluun tallennetaan sopimatonta Informaatiota, muiden käyttäjien Palvelun käyttö voi vaarantua tallennetun Informaation johdosta tai näitä Ehtoja rikotaan.
 5. Vakuutukset ja korvausvelvoite
  1. Vakuutat, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet käyttää ja hyödyntää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti.
  2. Käyttäjä vastaa kaikista kuluista ja Toimittajalle tai sen konserniyhtiölle esitetyistä vaateista ja vaatimuksista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti Käyttäjän näiden Ehtojen rikkomisesta. Toimittajalla on oikeus halutessaan puolustautua itse edellä mainittuja vaateita vastaan.
 6. Hinta
  1. Palvelu on Käyttäjän työnantajayhteisön tai esimerkiksi yhteistyökumppanin Käyttäjälle mahdollistama. Siksi Palvelu on maksuton Käyttäjälle, ellei hinnastossa ole toisin mainittu. Näistä mahdollisista maksuista tai palkkioista sovit erikseen Toimittajan kanssa maksutapahtuman yhteydessä.
 7. Vastuunrajoitus
  1. Käyttäjä käyttää Palvelua omalla riskillä, Palvelu toimitetaan sellaisenaan emmekä anna mitään takuuta tai vakuutuksia Palveluun, Palvelun tuloksiin, Palvelussa saatavilla oleviin lahjoihin, niiden laatuun, kolmannen oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun liittyen. Käyttäjä ja Käyttäjän työnantajayhteisö tai yhteistyökumppani ovat yksistään vastuussa kulloistenkin viranomaisohjeistusten, kuten Verohallinnon lahjoja koskevien ohjeistusten, noudattamisesta.
  2. Emme ole Käyttäjää kohtaan vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mikäli Toimittaja katsottaisiin laista johtuen vastuulliseksi Palvelusta, Toimittajan enimmäisvastuu Käyttäjää kohtaan on viisikymmentä euroa.
 8. Ylivoimainen este
  1. Meillä on oikeus muuttaa Palvelua tai keskeyttää sen toimittaminen ilman että siitä aiheutuu seuraamuksia meille, mikäli olemme estyneet liiketoimintamme harjoittamisesta syystä, jota sillä ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on siitä riippumaton. Tällainen tapahtuma voi olla muun muassa sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, toimittajan viivästys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä Toimittajasta riippumaton syy.
 9. Siirtäminen
  1. Käyttäjä ei voi siirtää näitä Ehtoja tai osapuolten välistä sopimusta ilman Toimittajan kirjallista etukäteen antamaa suostumusta. Toimittaja voi siirtää Ehdot ja osapuolten välisen sopimuksen kolmannelle.
  2. Se, että osapuoli jättää käyttämättä näihin Ehtoihin perustuvan oikeutensa, ei rajoita osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota kyseiseen tai muuhun oikeuteensa.
 10. Voimassaolo
  1. Nämä Ehdot tulevat voimaan, kun ne on julkaistu. Ehdot soveltuvat niin kauan kuin Palvelua käytetään.
  2. Toimittaja voi irtisanoa nämä Ehdot ja osapuolten välisen sopimuksen välittömästi, mikäli Käyttäjä rikkoo olennaisesti Ehtojen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan tästä huomautuksen.
 11. Soveltuva laki ja riidanratkaisu
  1. Näihin Ehtoihin ja osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Vika-, virhe- tai ristiriitatilanteessa, otathan ensin yhteyttä meihin Asiakaspalvelussa, yritetään ratkaista virhetilanne yhdessä. 
  2. Jos et ole kuluttaja, kaikki näistä Ehdoista tai osapuolten välisestä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Oulu ja menettelyn kielenä käytetään ensisijaisesti suomea. Mikäli toinen osapuoli ei ole suomenkielinen, on menettelyn kieli englanti. Välimiehen antama tuomio on lopullinen, molempia Osapuolia sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin.  Osapuolella on oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä.
  3. Jos olet kuluttaja, voit saattaa Palvelun käyttöön liittyvän riita-asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Tutustu osoitteessa www.kuluttajariita.fi. Voit myös nostaa kanteen Suomessa olevan kotipaikkasi käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. Jos Sinulla ei ole kotipaikkaa Suomessa, oikeuspaikkana toimii Helsingin käräjäoikeus.

Käyttöehdot